Algemene voorwaarden Linse Fotografie

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Linse Fotografie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Pieter de Hoochplaats 24, 2951SC te Alblasserdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73161853.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Linse Fotografie een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Linse Fotografie en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Linse Fotografie zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van een of meerdere Magazines.
 6. Magazine: elk in het kader van de Overeenkomst door Linse Fotografie aan de Wederpartij te leveren Magazine.
 7. Webwinkel: linsefotografie.nl.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Linse Fotografie in de Webwinkel en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Linse Fotografie is vrijblijvend, ook in geval daarin is aangegeven dat deze voor bepaalde tijd geldig is. Linse Fotografie kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Indien in dat geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal deze onverwijld worden gerestitueerd.
 2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Linse Fotografie door de Wederpartij is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

De Consument komt het wettelijke recht van ontbinding (herroepingsrecht) als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek (BW) niet toe op grond van artikel 6:230p, sub f onder 7 BW. Magazines kunnen dan ook niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJN

 1. Linse Fotografie spant zich in om de overeengekomen leveringstermijn na te komen, echter betreft deze termijn nimmer een fatale termijn. Het verzuim van Linse Fotografie treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Linse Fotografie Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Linse Fotografie na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. In geval van verzuim van Linse Fotografie als bedoeld in het vorige lid, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN MAGAZINES

 1. Levering van het Magazine geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van het Magazine gaat over op de Wederpartij op het moment dat het Magazine door of namens de Wederpartij in ontvangst is genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren het Magazine in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Linse Fotografie verschuldigde bedrag te voldoen.

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT

 1. Linse Fotografie staat ervoor in dat de levering aan de Overeenkomst beantwoordt en het Magazine aldus voldoet aan de normale eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid (conformiteit). Klachten ter zake dient de Wederpartij binnen 14 dagen na de levering gemotiveerd en per e-mail bij Linse Fotografie in te dienen.
 2. Het bepaalde in het vorige lid laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Linse Fotografie uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 5. Magazine kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Linse Fotografie worden geretourneerd.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Linse Fotografie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportmoeilijkheden, rampen, epidemie├źn, pandemie├źn, oorlog en oorlogsdreiging, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Linse Fotografie bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Linse Fotografie is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te vorderen, met dien verstande dat Linse Fotografie een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs.
 3. Linse Fotografie is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Linse Fotografie.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Linse Fotografie aangewezen wijze, binnen de door haar vermelde termijn dan wel op het daartoe door haar aangegeven moment.
 5. Linse Fotografie is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Linse Fotografie kan worden toegerekend.
 2. Linse Fotografie is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid van Linse Fotografie is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Linse Fotografie betrekking heeft.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Linse Fotografie een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, per e-mail te worden ingediend bij Linse Fotografie.
 2. Bij Linse Fotografie ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM/ COPYRIGHT

 1. Linse Fotografie behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op het Magazine en alle daarin weergegeven teksten, beelden en overige content van welke aard dan ook waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van Linse Fotografie rust. Het is de Wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken, anders dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst en het normale gebruik van het Magazine voortvloeit.
 2. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Linse Fotografie het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Alle geleverde Magazines blijven eigendom van Linse Fotografie totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Linse Fotografie aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.